Thứ Hai, 24/02/2020

Buổi chiều

Họp hội đồng thi đua nhà trường(TP. theo quyết đinh)

Thứ Ba, 25/02/2020

Buổi sáng

Trực phòng chống dịch bệnh

Buổi chiều

Trực phòng chống dịch bệnh

Thứ Tư, 26/02/2020

Buổi sáng

Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục

Buổi chiều

Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục

Thứ Năm, 27/02/2020

Buổi sáng

Đón đoàn đánh giá ngoải của Sở về khảo sát chính thức và tổng kết.

Buổi chiều

Trực phòng chống dịch bệnh

Thứ Sáu, 28/02/2020

Buổi sáng

Trực phòng chống dịch bệnh

Buổi chiều

Trực phòng chống dịch bệnh